Specjalista Kontroli Jakości

miejsce zatrudnienia: Zakład Produkcyjny w Damnicy k/Słupska

Formularz zgłoszeniowy  OŚWIADCZENIE OSOBY APLIKUJĄCEJ DO PRACY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

  • Administratorem Danych Osobowych (dalej jako ADO) podanych przeze mnie w niniejszym oświadczeniu oraz dokumentach aplikacyjnych, jest firma WOSANA SA z główną siedzibą w lokalizacji: 34-120 Andrychów, ul. Batorego 35a, natomiast z powołanym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można skontaktować się telefonicznie pod numerem: +48 33 873 41 27 lub poprzez e-mail: iod@wosana.pl,

  • składając CV na określone powyżej stanowisko, wskazane jest zamieszczenie w nim informacji o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli kandydat posiada doświadczenie zawodowe,

  • ADO od osoby ubiegającej się o pracę żąda podania tylko tych danych, które są wymagane przepisami prawa krajowego oraz Unii Europejskiej, a kandydat/ kandydatka* umieszczając w dokumentach aplikacyjnych niewymagane (dodatkowe) informacje o sobie lub zdjęcie (wizerunek), czyni to dobrowolnie oraz z własnej inicjatywy.

  1. Udzielono mi informacji, że podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest:

  • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na ADO, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji,

  • dobrowolna zgoda udzielona na warunkach wskazanych w RODO i Kodeksie Pracy; (objaśnienie: wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby aplikującej/ zatrudnionej, a także nie może powodować wobec osoby aplikującej/ zatrudnionej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez ADO),

  • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy osobą aplikującą/ zatrudnioną a ADO (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. ADO realizując ustawowy obowiązek określony przez RODO, poinformował mnie o tym, że:

  • celem przetwarzania moich danych osobowych jest realizacja przez WOSANA SA procesu rekrutacji na stanowisko określone w niniejszym oświadczeniu oraz podane w ogłoszeniu o pracę,

  • w zależności od miejsca złożenia dokumentów aplikacyjnych w formie papierowej, przechowywane są one w poniższych lokalizacjach (z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych):
   - Zakład Produkcyjny Nr 1 / Siedziba Firmy i Centrum Zarządzania - ul. Batorego 35a, 34-120 Andrychów (Polska),

  • - Zakład Produkcyjny Nr 2 - ul. Południowa 53, 42-256 Turów (Polska), - Zakład Produkcyjny Nr 3 - ul. Przemysłowa 7, 76-231 Damnica (Polska).
  • dokumenty aplikacyjne złożone drogą elektroniczną lub zeskanowane (przetworzone na wersję elektroniczną), są przechowywane na serwerach i komputerach spółki w postaci zaszyfrowanej,

  • do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie ADO, o którym mowa w art. 29 RODO (m.in. Dział HR / Dział Kadr / Managerowie Działów do których aplikuje kandydat / kandydatka),

  • dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonego proces rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata / kandydatkę na wykorzystanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych, zostaną one usunięte najpóźniej po 24 miesiącach od dnia ich uzyskania przez ADO,

  • jako podmiotowi danych, przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych (w granicach art. 15 RODO), ich sprostowania (w granicach art. 16 RODO), ich usunięcia (w granicach art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w granicach art. 18 RODO), przenoszenia danych (w granicach art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w granicach art. 21 RODO),

  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, mam prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  • realizacja praw o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich pisemnie na adres siedziby firmy do Inspektora Ochrony Danych,

  • przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do Prezesa GIODO, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO lub krajowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych,

  • dane osobowe pozyskane przez ADO w procesie rekrutacji, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane (np. ze względu na płeć, wiek, narodowość, itp.),

  • powierzone dane nie zostaną także przekazane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.  update post 2969
  update post 2966
  update post 2961
  update post 2942
  update post 2916
  update post 2900
  update post 2884
  update post 2872
  update post 2814
  update post 2611
  update post 1606
  update post 1604
  update post 1598
  update post 1436
  update post 1355
  update post 1345
  update post 774
  update post 707
  update post 618
  update post 614
  update post 610
  update post 456
  update post 454
  update post 347
  update post 207
  update post 140
  update post 138
  update post 136
  update post 134
  update post 132
  update post 130
  update post 128
  update post 126
  update post 124
  update post 102
  update post 98
  update post 94
  update post 90
  update post 86
  update post 82
  update post 78
  update post 74
  update post 42
  update post 32
  update post 30
  update post 28
  update post 26
  update post 9
  update post 3
  update post 2515
  update post 1596
  update post 1443
  update post 1270
  update post 2211
  update post 198
  update post 202
  update post 2099
  update post 194
  update post 1284
  update post 186
  update post 1289
  update post 1881
  update post 164
  update post 168
  update post 172